ป้ายกำกับ: เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสด (ปอเทือง)

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน 15 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชสด (ปอเทือง) ดังกล่าว ได้ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 นั้น
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง)

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)  จำนวน  15  ตัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง)  ดังกล่าว  ได้ผู้ขายที่ได้รับการคััดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017