1. Mu1
  2. Mu2
  3. Mu3
  4. Mu4
  5. Mu5
  6. Mu6
  7. Mu7
  8. จัดซื้อ-จัดจ้าง
  9. สมัครงาน

 

      วันที่ 10 มีนาคม  2559 นางสาวสุภาวดี เรืองกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวเสาวลี ทองไหม นักวิชาการเกษตร  สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การถอดรหัสข้อมูลดินและการจัดการดินให้ประสบผลสำเร็จ  ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/2559 .....

    วันที่ 11 มีนาคม  2559 นายปฐมพงศ์ เธียรรัตน์ดลเดชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวเสาวลี ทองไหม นักวิชาการเกษตร,นางสาวรัตนา แก้วประดับเพชร นักวิชาการเกษตร,นางสาวพุทธชาติ อนันตกิจไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ...
  วันที่ 15 มีนาคม  2559 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา โดย นางสาวสุภาวดี เรืองกูล นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวพุทธชาติ อนันตกิจไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การถอดรหัสข้อมูลดินและการจัดการดินให้ประสบผลสำเร็จ  ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/2559 ...
วันที่ 16 มีนาคม  2559 นายปฐมพงศ์ เธียรรัตน์ดลเดชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวเสาวลี ทองไหม นักวิชาการเกษตร และนางสาวพุทธชาติ อนันตกิจไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน...

   วันที่ 17 มีนาคม  2559 นายปฐมพงศ์ เธียรรัตน์ดลเดชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวเสาวลี ทองไหม นักวิชาการเกษตร และนางสาวพุทธชาติ อนันตกิจไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การถอดรหัสข้อมูลดินและการจัดการดินให้ประสบผลสำเร็จ... 

 

 

วันที่ 8 มีค. 59 นายทวีศักดิ์ ชนะสิทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นาย ธัญพิสิษฐ์ เมืองสุขนักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ฤดูกาล58/59 ในพื้นที่ ม.6 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา .....
 

วันที่ 16 มีนาคม  2559 นางสาวรัตนา แก้วประดับเพชร นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การถอดรหัสข้อมูลดินและการจัดการดินให้ประสบผลสำเร็จ  ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/2559 ....

   
   
   
   

       วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559นายธีรศักดิ์ แสงมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายปริญญา จันทร์ศรีบุตร นักวิชาการเกษตรได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งประจำปี2558/2559 ณ.ศพก บ้านทุ่งจัง ม.3ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.....

    วันที่ 10 มีนาคม 2559 นายปริญญา จันทร์ศรีบุตร นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วย น.สเกษณี ศรีแก้ว นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการกับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การอบรมเรื่องการรณรงค์ขยายผลเพื่อลดต้นทุนการผลิต...

    วันอังคารที่  15 มีนาคม 2559 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มาตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/2559...
     วันที่ 16 มีนาคม 2559 นายปริญญา จันทร์ศรีบุตร นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้บรรยายโครงการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2559....
   

วันที่ 10 มีนาคม  2559 นายชนิกร ทองใหญ่ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายสุชาติ หมัดมัน นักวิชาการเกษตรเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอมรบเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/2559...

   
   
   
   

       วันที่ 9 มีนาคม  2559 นางสาวสุรัตน์วดี ศรีสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.รุจิเรข มาแก้วสอง และ น.ส.เกษณี ศรีแก้ว นักวิชาการเกษตร  สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การถอดรหัสข้อมูลดินและการจัดการดินให้ประสบผลสำเร็จ  ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/2559....

     วันที่ 17 ก.พ. 2559 สถานีพัฒนาที่สงขลา โดยนายภัทรชนน ธรรมเจริญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานพร้อมด้วยนายสุวิทย์ เพ็ชรกอ  นักวิชาการเกษตร นายณัฐพัฒน์ จันทร์ธำรงค์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งประจำปี2558/2559 ณ.ศูนย์ต้นแบบ ม.11ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา  

    วันที่ 9 มีนาคม 2559 สพด.สงขลาโดยนายภัทรชนน ธรรมเจริญ จพง.การเกษตรชำนาญงานและนายสุวิทย์ เพ็ชรกอ นักวิชาการเกษตร อบรมถ่ายทอดความรู้โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้นับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559....

      วันที่ 10 มีนาคม  2559 นายภัทรชนน ธรรมเจริญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน          พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เพ็ชรกอ นักวิชาการเกษตร  สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การถอดรหัสข้อมูลดินและการจัดการดินให้ประสบผลสำเร็จ  ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/2559  ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านยางงาม ม.10  ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ ....
วันที่16 มีนาคม 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา โดยนายภัทรชนน ธรรมเจริญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนายสุวิทย์ เพ็ชรกอ นักวิชาการเกษตรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการถอดรหัสข้อมูลดินและการจัดการดินให้ประสบความสำเร็จตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผล.....
   

 

next
prev
28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
การใช้ที่ดินสงขลา
View Image
ดิน_สงขลา
View Image
พื้นที่นาข้าวในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จังหวัดสงขลา
View Image
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จังหวัดสงขลา
View Image
พื้นที่ปลูกยางพาราในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จังหวัดสงขลา
View Image
พื้นที่ปลูกไม้ผลในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จังหวัดสงขลา
View Image
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จังหวัดสงขลา
View Image