บุคลากร

ผู้บริหาร

นายวีรพจน์ เรืองมี

นายวีรพจน์ เรืองมี

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

ผู้บริหารสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

หน่วยพัฒนาที่ดินที่1

นางอารีย์ สวนแก้ว

นางอารีย์ สวนแก้ว

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบ อำเภอนาทวี และ อำเภอสะเดา

นางสาวสุภาวดี เรืองกูล

นางสาวสุภาวดี เรืองกูล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบ อำเภอจะนะ อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ

นางสาวเสาวลี ทองไหม

นางสาวเสาวลี ทองไหม

นักวิชาการเกษตร

รับผิดชอบ อำเภอจะนะ อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ

นางสาวเกษณี ศรีแก้ว

นางสาวเกษณี ศรีแก้ว

นักวิชาการเกษตร

รับผิดชอบ อำเภอนาทวี และ อำเภอสะเดา

นายมูฮัมหมัดฟาดิล โกะจับ

นายมูฮัมหมัดฟาดิล โกะจับ

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

รับผิดชอบ อำเภอนาทวี และ อำเภอสะเดา

หน่วยพัฒนาที่ดินที่2

นายธีรศักดิ์ แสงมาก

นายธีรศักดิ์ แสงมาก

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอ บางกล่ำ อำเภอระโนด อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอหาดใหญ่

นายวัชรพงษ์ ไชยอ่อนแก้ว

นายวัชรพงษ์ ไชยอ่อนแก้ว

เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน

รับผิดชอบ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอ บางกล่ำ อำเภอระโนด อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอหาดใหญ่

นายวัชระ สิทธิ

นายวัชระ สิทธิ

นักวิชาการเกษตร

รับผิดชอบ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอ บางกล่ำ อำเภอระโนด อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอหาดใหญ่

หน่วยพัฒนาที่ดินที่3

นายภัทรชนน ธรรมเจริญ

นายภัทรชนน ธรรมเจริญ

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบ อ.คอนเนียง อ.คลองหอยโข่ง อ.เทพา อ.นาหม่อม อ.เมืองสงขลา อ.รัตภูมิ

นายธรรมรัฐ พุทธะสุภะ

นายธรรมรัฐ พุทธะสุภะ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบ อ.คอนเนียง อ.คลองหอยโข่ง อ.เทพา อ.นาหม่อม อ.เมืองสงขลา อ.รัตภูมิ

นางสาวรัตนา แก้วประดับเพชร

นางสาวรัตนา แก้วประดับเพชร

นักวิชาการเกษตร

รับผิดชอบ อ.คอนเนียง อ.คลองหอยโข่ง อ.เทพา อ.นาหม่อม อ.เมืองสงขลา อ.รัตภูมิ

นางรุขเรข ทองบุญ

นางรุขเรข ทองบุญ

นักวิชาการเกษตร

รับผิดชอบ อ.คอนเนียง อ.คลองหอยโข่ง อ.เทพา อ.นาหม่อม อ.เมืองสงขลา อ.รัตภูมิ

นายชวลิต จันทรมณี

นายชวลิต จันทรมณี

พนักงานขับรถ

รับผิดชอบ อ.คอนเนียง อ.คลองหอยโข่ง อ.เทพา อ.นาหม่อม อ.เมืองสงขลา อ.รัตภูมิ

บริหารงานทั่วไป

นางวรรณิภา อุดแก้ว

นางวรรณิภา อุดแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบงานธุรการ

นางสาวรัชฎาวดี สุวรรณพฤกษ์

นางสาวรัชฎาวดี สุวรรณพฤกษ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณัฐพัฒน์ จันทร์ธำรงค์

นายณัฐพัฒน์ จันทร์ธำรงค์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวพุทธชาติ อนันตกิจไพศาล

นางสาวพุทธชาติ อนันตกิจไพศาล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุจริตพร ยะโกะ

นางสุจริตพร ยะโกะ

นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวทัศอร สุขสบาย

นางสาวทัศอร สุขสบาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวมลิษา ชัยเต็ม

นางสาวมลิษา ชัยเต็ม

เจ้าหน้าที่ภาพถ่ายและแผนที่
นางสาวพรรณี เกื้อสกุล

นางสาวพรรณี เกื้อสกุล

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
นางสาวสุธาทิพย์ เล็กคำ

นางสาวสุธาทิพย์ เล็กคำ

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
นางสาวชุติมา ทองเสนอ

นางสาวชุติมา ทองเสนอ

พนักงานบันทึกข้อมูล
นายอากร ศรีแก้ว

นายอากร ศรีแก้ว

พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจินดา ถือเถี้ยน

นางสาวจินดา ถือเถี้ยน

แม่บ้าน