ประวัติ

ประวัติสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา  เป็นหนน่วยราชการส่วนกลางสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • พ.ศ. 2509 เป็นหน่วยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์พัฒนาที่ดินยะลา  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานชั่วคราว อยู่ที่นิคมสร้างตนเองเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
  • พ.ศ.2523 สำนักงานชั่วคราว อยู่ที่ ถนนศรีสุดา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  • พ.ศ. 2527 กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีพระราชกฤษฏีกาแบ่งสวนราชการ ส่วนกลาง 10 กอง และส่วนภูมิภาค 12 สำนักงานเขต ได้จัดตั้งเป็นสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สำนักงานชั่วคราว หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา
  • พ.ศ. 2540 ดีรับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานถาวร
  • สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 80 หมู่ที่8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 124 ไร่