heag fak
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ชนะเสนอราคา
สถานีพัฒนาที่ดินนรารธิวาส    สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต12
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
แนะนำหนวยงาน
พันธกิจ/ภารกิจ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
การปฏิบัติงานระดับอำเภอ
ติดต่อประสานงานกรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ขนาดความจุ 13,800 ลบ.ม. บ้าปะลุรู ม.1 ตำบลปะลุรู อำเภำสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ขนาดความจุ 131,300 ลบ.ม. บ้าปะลุกาสาเมาะ บ้านกือดาายือริง หมู่ที่ 2,8 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภำอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ขนาดความจุ 28,400 ลบ.ม. บ้านปอเนาะ ม.6 ตำบลสุวารี อำเภอสุวารี จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านปูยู ม.1 บ้านเกาะสะท้อน ม.2 ย้านยศรีพงัน ม.1 บ้านโคกกาเปาะ ม.5 บ้านสันติสุข ม.6 บ้านราญอ ม.8 และบ้านชุมบก ม.9  ตำบลเกาะสะท้อน เภอตากาใบ จังหวัดนราธิวาส   โดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแหล่งงานก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านปลักช้าง ม.1 บ้านโคกไผ่ ม.2 บ้านใหญ่ ม.3 บ้านโคกยาง ม.5 ตำบลพร่อน อำเภอตากาใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2562
 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาไถนาร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562
— ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดโลไมท์ พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 500 ตัน
— ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร หินปูนฝุ่นพร้อมค่าขนส่ง จำนวน 500 ตัน
 
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
ม.7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 0-7353-8207 แฟ๊กซ์. 0-7353-8208 e-mail : nwt01@ldd.go.th