รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2561 หน้า 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน
รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
ประจำงวด  2  ประจำปี  2561 (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กค 9866 สตูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กค 9866 สตูล

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้างค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กค 9866 สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้างค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017