รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน  รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ประจำงวด  7 ประจำปี  2564

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก พื้นที่โครงหนองนาโมเดล ม.ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้โครงการ จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก พื้นที่โครงหนองนาโมเดล ม.ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 200,000 กล้า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมชาย เหมาะแหล่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่นๆ ทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ซ ๑/๒๕๖๔ ในพื้นที่บ้านกาแบง หมู่ที่ ๒ บ้านบุโบย หมู่ที่ ๓ บ้านสนกลาง หมู่ที่ ๔ และบ้านสนใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยเฉพาะวิธีเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการดำเนินจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรัตนะก่อสร้าง เลขที่ ๔๑๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอราคา ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017