เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  นั้น (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่บ้านปิใหญ่ ม.5 ต.กำแพง อ.ละงู

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม(N)  ภายใต้โครงการบริหารการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning By Agri-Map)  แบบเลขที่  พด.12 สต.พ.1/2561  ในพื้นที่บ้านปิใหญ่  ม.5  ต.กำแพง  อ.ละงู  จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว
(เพิ่มเติม…)

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 นั้น
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017 Frontier Theme