[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุดแผนผังหน่วยงาน
ผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒

สํานักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 12

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

-   ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา

-   ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่

-   รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-   ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา

-   ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   ผลิตพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบํารุงดิน

-   ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร

-   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

 

มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้

 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-   ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

-   จัดทําแผนงาน  งบประมาณประจําปี  ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ  ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน ของกลุ่มต่าง ๆ ภายในสํานักงานพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์

-   งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของสํานัก

-   ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนําเสนอผู้อํานวยการสํานัก รวมทั้งประสานงาน ระหว่าง

    หน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-   ศึกษา วิจัย ทดสอบ การพัฒนาที่ดินเชิงบูรณาการ

-   ผลิต ทดสอบ และควบคุมคุณภาพพันธุ์พืช เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ

-   การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

-   ให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ

-   จัดทําทะเบียนวิจัย  และรวบรวมผลงานวิจัย

-   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-   สํารวจจําแนกดินอย่างละเอียด

-   สํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

-   วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

-   วางแผนการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-   ร่วมจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับตําบล

-   จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และ

    ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน

-   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. กลุ่มสํารวจเพื่อทำแผนที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-   สํารวจและจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวาง 

    แผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา

-   สํารวจ ออกแบบ และควบคมการก่อสร้างของหน่วยงาน

-   ตรวจสอบข้อมูลแผนที่จําแนกประเภทที่ดิน

-   สํารวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน

-   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5. กลุ่มวิเคราะห์ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-   ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน

-   ศึกษา วิจัย ทดสอบและวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทาง

    การเกษตร

-   ให้คําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดินและการใช้ปุ๋ย

-   ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน

(นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การ อนุรักษ์ดินและน้ำ การสำรวจและจำแนกดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน บูรณาการข้อมูล เพื่อพัฒนาหรือ แก้ไขปัญหาทรัพยากรดินและที่ดิน รวมทั้งภาวะความเสี่ยงทางภาคเกษตรและภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขต พื้นที่รับผิดชอบ

2. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น เพื่อวางระบบการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ และเพื่อผลในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และโครงการของกรมพัฒนาที่ดิน

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวางระบบการพัฒนาดินและที่ดิน การแก้ไขปัญหาทรัพยากร ดินและที่ดิน และวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แก่นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกร ประชาชน และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อที่สามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

4. เป็นตัวแทนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และกรมพัฒนาที่ดิน ในการเข้าร่วมประชุม ผู้แทนหน่วยงานในระดับกระทรวง และระดับประเทศ เพื่อชี้แจงให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดและ

ข้อเสนอแนะทางวิชาการวางระบบการพัฒนาที่ดินแก่ที่ประชุม

 

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้อำนวยการ
2 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4 : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
5 : กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
6 : กลุ่มวิเคราะห์ดิน
7 : ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน